Waterpraxis

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Start Projekta pamatojums
E-pasts Drukāt PDF

Projekta pamatojums

ilkka_heikkinen
© Ilkka Heikkinen

Projekts WATERPRAXIS „No teorijas un plāniem uz ekoefektīvu un līdzsvarotu praksi uzlabojot Baltijas jūras stāvokli" ir Interreg IVB (Baltijas Jūras reģiona sadarbības programma) fonda projekts, kas vērsts uz Baltijas jūras kvalitātes uzlabošanu, īstenojot upju baseinu apsaimniekošanas plānus reģionā. Projekts WATERPRAXIS tiek daļēji finansēts no Interreg IVB Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2007-2013.

Viena no visnopietnākajām problēmām Baltijas jūrā ir eitrofikācija, ko izsauc biogēnie elementi. Kaut arī ir veikti praktiskie pasākumi tās ierobežošanai, kā arī veikta upju baseinu saglabāšanas pasākumu īstenošana, kā to paredz ES Ūdens Struktūrdirektīva (2000/60/EC), tomēr tas vēl aizvien ir nepietiekoši. Lai risinātu šo problēmu projekta WATERPRAXIS ietvaros tiks veikti pētījumi ūdens apsaimniekošanas pieredzē Baltijas jūras reģionā, kā arī uzsākta pilotizpēte, kuras laikā tiks izvērtēti dažu upju baseini, to stāvoklis. Projektā tiks veikts mācību un pētnieciskais darbs ūdens apsaimniekošanas praktiskajā pielietošanā, kā arī tiks izstrādāti darbības plāni un ūdens aizsardzības pasākumi izvēlētajos pilotreģionos Polijā, Lietuvā, Dānijā un Somijā. Projekta realizācija tiks nodrošināta ar konkrētiem Baltijas jūras reģiona līdzsvarotiem upju baseinu apsaimniekošanas pasākumiem starptautiskās sadarbības līmenī starp pašvaldībām, valsts un zinātniskajām institūcijām.

Projekta WATERPRAXIS galvenā ideja ir ar labāku problēmas un ierobežojumu izpratni izvēlētajās teritorijās var būt identificēti ilgtermiņa ieguldījumi un konkrēti pilotrisinājumi. Projektā iesaistītie partneri ir no pētnieciskajām organizācijām, universitātēm, vietējām pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām no Dānijas, Somijas, Vācijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Zviedrijas un Krievijas. WATERPRAXIS balstās uz Interreg IIIB projektu „Watersketch" (2004-2007).

 

Baltic Sea RegionEuropean Union

Daļēji līdzfinansēts no Eiropas Savienības
Eiropas reģionālās attīstības fonds un Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instruments