Waterpraxis

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Start Varför behövs detta projekt ?
Skicka sidan Skriv ut PDF

Varför behövs detta projekt ?

ilkka_heikkinen
© Ilkka Heikkinen

Projektet WATERPRAXIS - Från teori och planer till eko-effektiva och uthålliga arbetsmetoder för att förbättra Östersjöns status - syftar till att förbättra Östersjöns vattenkvalitet genom att stödja det praktiska genomförandet av förvaltningsplaner för avrinningsområden i regionen. WATERPRAXIS finansieras delvis av Interreg IVB Östersjöns regionala program 2007-2013.

Ett av de allvarligaste problemen i Östersjön är övergödningen orsakad av belastning från näringsämnen. Även om det finns praktiska åtgärder för att minska denna, är de avrinningsområdesvisa restaureringsåtgärder som ramvattendirektivet förutsätter fortfarande otillräckliga. WATERPRAXIS fokuserar på att utveckla förvaltningsmetoder samt förberedelse av handlingsplaner för vattenskydd och åtgärder för utvalda pilotområdes runt Östersjöregionen. Projektet ska genomföras genom gränsöverskridande samarbete mellan myndigheter och vetenskapliga institutioner och leda fram till konkreta förbättringar av uthållig vattenförvaltning i regionen.

Huvudidén i WATERPRAXIS är att genom förbättrad förståelse av problem och restriktioner, kunna identifiera långsiktiga lösningar och konkreta pilotinvesteringar. Projektets partners består av forskningsorgan, universitet, lokala myndigheter och frivilligorganisationer från Danmark, Finland, Tyskland, Lettland, Litauen, Polen, Sverige och Ryssland. WATERPRAXIS bygger vidare på Interreg IIIB projektet Watersketch (2004-2007).